Exekutorský úřad Tachov

Povinný

Nevíte jak řešit vzniklý problém? Tato sekce je určena právě pro Vás!

V případě, že Vám byla doručena výzva ke splnění vymáhané povinnosti,vyrozumění o zahájení exekuce či exekuční příkaz, uhraďte dluh v uvedené lhůtě. Pokud tak neučiníte, soudní exekutor bude nucen činit další kroky ve věci vymáhání pohledávky a porostou tak náklady exekuce.

Jak postupovat?

 1. V prvé řadě kontaktujte exekutorský úřad na tel. 373 700 840
 2. Při telefonickém kontaktu uvádějte jméno, příjmení a dále je zapotřebí znát spisovou značku. Spisová značka je umístěna na každém rozhodnutí exekutora v pravém horním rohu 141EX0000/00, kde 141 je číslem soudního exekutora, který exekuci provádí, číslo před lomítkem je číslem exekuce a číslo za lomítkem je rokem zahájení exekuce.  Následně budete přesměrováni na gestora spisu, který je uveden na konci každého dokumentu „Vyřizuje“.
 3. Navrhněte, jakým způsobem budete vzniklou situaci řešit. Sdělte pracovníkovi úřadu telefonický kontakt a adresu, na které jste a budete k zastižení.
 1. Dlužnou částku je možno uhradit následujícími způsoby:
  1. bankovním převodem na účet číslo:5003210065/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s. Jako variabilní symbol je třeba uvést spisovou značku exekuce bez předčíslí 141, písmen EX a lomítka (např. u exekuce sp.zn. 141 EX 123/10 je variabilní symbol 12310). Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení povinného.
  2. Vkladem na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank, a.s. na účet číslo:5003210065/5500. Jako variabilní symbol je třeba uvést spisovou značku exekuce bez předčíslí 141, písmen EX a lomítka (např. u exekuce sp.zn. 141 EX 123/10 je variabilní symbol 12310). Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení povinného.
  3. Poštovní poukázkou typu „A“ na účet číslo:5003210065/5500. Jako variabilní symbol je třeba uvést spisovou značku exekuce bez předčíslí 141, písmen EX a lomítka (např. u exekuce sp.zn. 141 EX 123/10 je variabilní symbol 12310). Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení povinného. Do kolonky „Adresa majitele účtu“ je třeba uvést: Mgr. Pavel Pajer, soudní exekutor, Hornická 1786, 347 01 Tachov.
  4. V hotovosti na adrese exekutorského úřadu: Hornická 1786, Tachov – v úředních hodinách.
 2. Před provedením úhrady doporučujeme kontaktovat Exekutorský úřad v Tachově a to na tel. 373 700 840 nebo na e-mailové adrese podatelna@exekutortachov.cz a zjistit aktuální výši vymáhané částky.
 3. Pokud nemáte dostatek finančních prostředků k jednorázové úhradě, kontaktujte nás rovněž za účelem dohodnutí splátek. Upozorňujeme však, že pokud nebude splátkový kalendář dodržen, bude soudní exekutor v dané věci činit další kroky bez dalšího upozornění.
 4. Při jednání o uhrazení dlužné částky jednejte vždy osobně, popřípadě prostřednictvím svého právního zástupce. Jiným osobám, bez právního vztahu k věci, nebudou podány žádné informace, a tudíž nebude možné sjednat žádnou dohodu.
 5. V rámci komunikace s exekutorským úřadem se prosím nesnažte jakkoliv jednat o výši dlužné částky, nebo požadovat její odpuštění, toto není v možnostech soudního exekutora. S těmito žádostmi se obracejte na oprávněného, popř. jeho právního zástupce.
 6. Soudní exekutor neřeší dílčí kroky v jednotlivých exekučních spisech. Jejich řešením jsou pověřeni zaměstnanci úřadu, kteří jsou kompetentní s Vámi jednotlivé případy projednat a rozhodovat o dalším postupu ve věci.
 7. Je důležité mít neustále na paměti, že soudní exekutor, ani zaměstnanci úřadu, nenesou žádnou vinu na tom, že je proti povinnému vedeno exekuční řízení pro vymožení pohledávky oprávněného. Exekutor je povinen podle pověření soudu činit procesní úkony k vymožení dluhu.
 8. Při jakémkoliv hrubém jednání ze strany účastníka vůči soudnímu exekutorovi, nebo vůči pracovníkům exekutorského úřadu, budou takovéto osoby vykázány z prostor exekutorského úřadu a to i za asistence Policie ČR. V případě telefonického hovoru a hrubého chování povinného bude telefonický hovor okamžitě ukončen.

Práva a povinnosti povinného

 1. Máte právo být poučeni o svých právech a povinnostech.
 2. V závěru každého písemného vyhotovení rozhodnutí je poučení o opravném prostředku, nebo poučení, že opravný prostředek není přípustný.
 3. Máte právo, aby se Vám exekutor, nebo pracovník exekutora prokázal před provedením úkonu služebním průkazem.
 4. Máte právo zaplatit vymáhanou pohledávku (na účet exekutora), nebo splnit uloženou povinnost, kdykoliv během řízení.
 5. Po doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmíte nakládat se svým majetkem, vyjma běžné obchodní činnosti a uspokojování základních životních potřeb. Veškeré Vaše úkony učiněné navzdory tomuto zákazu jsou ze zákona neplatné. Stejně tak máte zakázáno nakládat s majetkem postiženým exekučním příkazem.
 6. Při soupisu věcí nesmíte bránit pořízení dokumentace a pojetí věci do soupisu. Se sepsanými věcmi nesmíte nakládat.
 7. Jste povinni dostavit se na předvolání k prohlášení o svém majetku, předložit listiny, umožnit soupis a odebrání věcí a plnit další pokyny uložené Vám exekutorem. Budete-li bránit provedení úkonu v exekučním řízení, vyhýbat se splnění uložené povinnosti, nebo jinak mařit exekuční řízení, může Vám být uložena pořádková pokuta až do výše 50.000,-Kč a v případě většího provinění nebo škody se můžete dopustit trestného činu „maření výkonu úředního rozhodnutí“.

(výčet práv a povinností je pouze demonstrativní)