Exekutorský úřad Tachov

Oprávněný

Aneb, jak postupovat když někdo neplní své závazky!

Předpoklad pro nařízení exekuce

 1. Předpokladem nařízení exekuce je exekuční titul tj.:
 • pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu (rozsudek nebo platební rozkaz)
 • vykonatelný rozhodčí nález
 • vykonatelný notářský zápis
 • vykonatelný exekutorský zápis
 • nebo jiný exekuční titul

Exekuční návrh:

V případě, že máte k dispozici pravomocný a vykonatelný exekuční titul, u kterého povinný ve stanovené lhůtě nesplnil uloženou povinnost, nic nebrání podání exekučnímu návrhu.

Exekuční návrh a jeho náležitosti jsou upraveny v ustanovení § 38 zákona č. 120/2001 Sb.,  exekučního řádu. Zákon stanoví, že v exekučním návrhu musí být označen exekutor, který má být pověřen provedením exekuce, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrno, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků, případně rodné číslo nebo datum narození, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena a údaje o tom, zda, popř. v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popř. označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.

Je možné požádat přímo náš Exekutorský úřad o sepis uvedeného návrhu na nařízení exekuce.

K exekučnímu návrhu je třeba přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu či exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti. K návrhu je dále třeba doložit originál  plné moci, nebo její úředně ověřenou kopii, pokud je návrh podáván v zastoupení a originál nebo úředně ověřenou kopii listiny prokazující přechod nebo převod pohledávky, pokud návrh podává osoba odlišná od oprávněného uvedeného na exekučním titulu.

Exekuční návrh se podává písemně u soudního exekutora. Návrh můžete soudnímu exekutorovi zaslat poštou, můžete jej předat osobně na podatelně exekutorského úřadu či prostřednictvím datové schrány (zde je nutno provést tzv. konverzi /převedení/ dokumentů z listinné do elektronické podoby se zaručeným elektronickým podpisem)

Při podání návrhu na nařízení exekuce se neplatí žádný poplatek.

Odměňování exekutora a úhrada nákladů exekuce jsou upraveny přímo exekučním řádem a vyhláškou č. 330/2001 Sb., v platném znění. Náklady exekuce a náklady oprávněného hradí povinný a exekutor o nich rozhodne v příkazu k úhradě nákladů exekuce.

Exekuci lze provést jen způsoby, které umožňuje exekuční řád, kdy se rozlišuje exekuce na peněžitá nebo nepeněžitá plnění.

Exekuce na peněžitá plnění se provádí:

 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů
 • přikázáním pohledávky z účtu povinného
 • přikázáním jiné peněžité pohledávky
 • postižením majetkových práv povinného
 • prodejem movitých věcí a nemovitostí
 • postižením podniku
 • prodejem zástavy
 • zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech
 • správou nemovitostí 

Exekuce na nepeněžité plnění se provádí:

 • vyklizením
 • odebráním věci
 • rozdělením společné věci
 • provedením prací a výkonů 

Oprávněný v exekučním návrhu nemusí na rozdíl od návrhu na výkon rozhodnutí prováděný soudem označit, který majetek povinného má být postižen. Soudní exekutor po té co je pověřen provedením exekuce, sám lustruje majetek povinného a sám rozhoduje o vhodném způsobu provedení exekuce. Pokud nepostačuje jeden ze způsobů provedení exekuce k vymožení pohledávky a nákladů exekuce, lze exekuci v jednom exekučním řízení  provést více způsoby nebo všemi zákonem stanovenými způsoby.