Exekutorský úřad Tachov

GDPR: Obecná informace o zpracování osobních údajů

Exekutorský úřad Tachov, Mgr. Pavel Pajer, soudní exekutor (exekutorský úřad) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění (dále jen Zákon), právními předpisy upravujícími činnost soudního exekutora a stavovskými předpisy Exekutorské komory České republiky.

Exekutorský úřad je správcem osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

Exekutorský úřad Tachov, Mgr. Pavel Pajer, soudní exekutor

se sídlem Tachov, Vilémovská 1602

IČO 72068990

Tel: 373 700 840
(čísla jsou určena pro komunikaci s účastníky řízení, třetími osobami nebo veřejností)

Email: podatelna@exekutortachov.cz

Datová schránka: hxzq6yu

Web: www.exekutortachov.cz

Účel zpracování osobních údajů

Exekutorský úřad jako správce osobních údajů je oprávněn zpracovávat osobní údaje, neboť je to nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu a/nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen, zejména zákonem č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů v platném znění a právních předpisů na něj navazujících nebo jej provádějících.

Exekutorský úřad jako správce osobních údajů je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění dalších povinností, které jsou mu uloženy právním předpisem.

Exekutorský úřad jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem:

  1. výkonu veřejné moci na základě pověření výkonem exekuce
  2. plnění smlouvy uzavřené úřadem
  3. plnění právních povinností úřadu
  4. ochrany oprávněných zájmů úřadu

Právní důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou exekutorským úřadem shromažďovány a dále oprávněně zpracovávány, pokud je zpracování potřebné:

  • výkon veřejné moci nebo splnění s tím souvisejících právních povinností, které se na exekutorský úřad vztahují podle zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti a navazujících zákonů a jiných právních předpisů;
  • pro plnění právních povinností exekutorského úřadu, která se na správce vztahuje, zejména jako zaměstnavatele a/nebo podnikatele;
  • pro splnění smlouvy mezi exekutorským úřadem a smluvní stranou (subjektem osobních údajů) nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
  • pro ochranu práv a oprávněných zájmů exekutorského úřadu.
  • Ve výjimečných případech mohou být osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány exekutorským úřadem na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Informace o nahrávání telefonických hovorů podle zákona a zpracování osobních údajů

Soudní exekutor je podle § 53 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů v platném znění povinen zaznamenat ve formě zvukového záznamu všechna volání uskutečněná prostřednictvím veřejně dostupné telefonní služby a telefonního čísla exekutorského úřadu, které je určeno pro komunikaci s účastníky řízení, třetími osobami nebo veřejností, týkají-li se jím vedeného exekučního řízení, a evidovat v exekučním spisu údaje o těchto záznamech. Záznam se uchovává na trvalém nosiči dat, který je součástí exekučního spisu. Plnění těchto zákonem uložených povinností je zpracováním osobních údajů volajících osob získaných od subjektů údajů (pořizování, uchování, výmaz i další nakládání se záznamy o telefonních hovorech).

Další informace

Osobní údaje nejsou exekutorským úřadem předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není exekutorskému úřadu uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů exekutorským úřadem nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Osobní údaje jsou exekutorským úřadem zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, které je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje vymazány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a příslušnými zvláštními právními předpisy a stavovskými předpisy vydanými Exekutorskou komorou České republiky.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů (zpravidla jako účastník řízení) právo být informován o zpracování jeho osobních údajů, právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu resp. doplnění nebo na výmaz osobních údajů, popřípadě právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva v rozsahu stanoveném GDPR, Zákona, právními předpisy upravujícími činnost soudního exekutora a stavovskými předpisy Exekutorské komory České republiky, a to vždy v rozsahu, který bude v souladu s dalšími předpisy, kterými se řídí výkon veřejné moci exekutorským úřadem.

Požadavky subjektu údajů budou vždy exekutorským úřadem řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR, Zákona, právními předpisy upravujícími činnost soudního exekutora a stavovskými předpisy Exekutorské komory České republiky.

V případě, že subjekt údajů nebude souhlasit s vypořádáním požadavků a žádostí, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 800., e-mail: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Exekutorský úřad na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro subjekty údajů je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Kateřina Stuchlová

Korespondenční adresa: Tachov, Vilémovská 1602

Tel: 373 700 840

Email: stuchlova@exekutortachov.cz

Soubory ke stažení